Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø

Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø

Etter at Statens strålevern og NGU publiserte nye aktsomhetskart for radon har NRK laget en analyse av kartene. NRKs analyse er en undersøkelse av hvor mange hus bolighus som er i områder med høy aktsomhet og hvor mange mennesker som faktisk bor i områdene. Det er også mulig å søke om man bor i et område som er spesielt utsatt.

Aktsomhetsgradene er definert slik:

  • Særlig høy: En egen klassifisering for områder med alunskifer i berggrunnen, en bergart som gir særlig stor fare for radon.
  • Høy: Statistisk beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.
  • Moderat til lav: Lavere fare for radon i inneluft i boliger.
  • Usikker: Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav.

Se NRKs artikkel her: http://www.nrk.no/fordypning/sjekk-radonfaren-i-ditt-naermiljo-1.12426583