Radon i næringsbygg og på arbeidsplassen

Radonkjeden er landets ledende leverandør av tiltak mot radon. Vi har profesjonelle, lokale håndverkere – over hele landet!

Radonmåling
100 Bq/m³

Tiltaksgrense. Alt over må justeres ned.

SPESIALIST PÅ TILTAK

Arbeidsplassen er et av de stedene man oppholder seg flest timer i døgnet, noe som gjør radonproblematikken like aktuell her som i hjemmet.

Radon på arbeidsplassen reguleres av Arbeidstilsynet ved en vanlig arbeidsplass, ved Statens strålevern om det er utleie, skole eller barnehage.

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og har god erfaring med offentlige kunder, private eiere og forskjellige former for næringsbygg.

I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået i arbeidslokalene, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen.

Arbeidstilsynet

Legg til rette for en radonTRYGG arbeidsplass 

Det anslås at ca. 50 nordmenn hvert år får lungekreft som følge av radon på arbeidsplassen. Arbeidsgivere bør ta vare på sine ansatte ved at de kartlegger radon på sin arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for en radonTRYGG arbeidsplass.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

E r radonnivåene over 100 Bq/m³ skal tiltak settes i gang for å senke nivåene. For å finne riktige tiltak utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. I stedet for å tynne ut radon som har kommet inn i bygget, er våre tiltak utformet slik at vi fjerner radongassen før den kommer inn i bygget.

Har du målt høye nivåer kan du sende oss disse for hjelp til å tolke.

Effektive løsninger for store og små

R adonkjeden er vant med å jobbe langsiktig med store aktører. Vi har mange kommuner og store næringsaktører på kundelisten. Vi hjelper også mindre bedrifter med å oppfylle sine HMS-krav. Ingen kunder er for store eller små for oss.

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! Statens strålevern anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Vi senket radonnivåene til under grenseverdien i et næringsbygg på hele 23 000 m2.
(Illustrasjonsfoto)

Hvordan gå frem?

TRINN 1

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger Statens Stråleverns strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Målingene skal gjøres over 2 måneder i vinterhalvåret. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og lager en komplett vedlikeholdsplan for videre radonarbeid.

Slik beregner du antall målepunkter i næringsbygg og på arbeidsplassen
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis – ca. 1 målepunkt per 150 m2. Kontakt oss gjerne for å få hjelp til å beregne antall. Vår målesjef har 40 års erfaring med måling av radon.

Målinger

TRINN 2

M målinger er et begrep som brukes i bygg som ikke er boliger. Først utføres TRINN 1 – målinger som beskrevet over. Hensikten med TRINN 2 – målinger er å finne radonnivået i brukstiden. TRINN 2 er også praktisk for å vurdere om ventilasjonsanlegget kan brukes som et tiltak for å senke radonnivåene. 

Kontrollmåling

TRINN 3

E tter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien.

Kan vi bruke ventilasjonsanlegget til å senke radonnivåene?

I noen tilfeller kan man bruke ventilasjonsanlegget i kombinasjon med TRINN 2 -målinger til å senke radonnivåene i brukstiden.

Generelt er radonreduserende tiltak med ventilasjonsanlegget svært energikrevende og kostnadsdrivende.

Må vi måle på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet krever kartlegging. Dette gjøres ved hjelp av TRINN 1 og TRINN 2 – målinger.

Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, folkehelseloven og plan- og bygningsloven med forskrifter.

Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.

1 Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene på.

2 Tettinger – Åpninger der radon trenger inn tettes.

3 Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 15. april.

Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht Statens stråleverns anbefalinger.

Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.

Det kan måles kortere ved TRINN 2 – måling.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er ihht Statens stråleverns anbefalinger om radonmåling i bolig.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.

Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

Hva er sporfilm radonmåling?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta.

Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men det er viktig å måle like lenge for å få en årsmiddelverdi. 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.

De billigste målere gir ikke en målerapport til f.eks. kommunen for utleietillatelse. Kontakt oss gjerne for å finne riktig måler til ditt formål.

  • målinger i henhold til Strålevernets strenge krav

  • befaringer for å kartlegge behov

  • spesialist på tiltak

Kontakt oss i dag

1 + 3 = ?