RADON I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Radonkjeden er landets ledende leverandør av tiltak mot radon. Vi har profesjonelle, lokale håndverkere – over hele landet!

100 Bq/m³

Tiltaksgrense. Alt over må justeres ned.

SPESIALIST PÅ TILTAK

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og vi har spesialisert oss på borettslag. Vi hjelper med å få radon inn i en langsiktig og kostnadseffektiv vedlikeholdsplan. Unngå unødig helserisiko og ta vare på verdiene ved boligsalg!

Styrets ansvar 

Måling og utbedring av radon er en del av vedlikeholdsplikten og som eier av bygningsmassen har styret forvaltningsanvsaret for dette. Kostnaden tilhører de alminnelige felleskostnadene.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

For å finne riktige tiltak til borettslaget utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. 

Kostnadseffektive løsninger

Våre løsninger er kostnadseffektive. Vi gjør felles tiltak for flere leiligheter eller rekkehus der det er mulig, slik at kostnadene blir lavest mulige per bolig. Radonbrønner som hindrer radon i å trenge inn i bygget kan ventilere flere boliger om de står på felles såle. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Grafen er fra et borettslag i Moss ved aktivering av 1 av 8 radonbrønner. Alle brønnene senket radonnivåene til under grenseverdien. Nivåene i eksempelet ble senket fra ca. 400 Bq/m3 til ca. 25 Bq/m3, målt med elektronisk radonmåler.

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! Statens strålevern anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Målinger – Hvordan gå frem?

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger Statens Stråleverns strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Målingene skal gjøres over 2 måneder i vinterhalvåret. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og lager en komplett vedlikeholdsplan for videre radonarbeid i borettslaget.

Slik beregner du antall målepunkter i borettslaget:
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis. Man bør måle i minst to rom pr. boenhet. Kontakt oss gjerne for å få hjelp til å beregne antall. Vår målesjef har 40 års erfaring med måling av radon.

Målinger – Kontrollmåling

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Det kan først gjøres elektroniske korttidsmålinger for raskt å finne ut om tiltaket fungerte og om det bør gjøres justeringer. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret bør gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien. 

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.

  1. Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene.
  2. Tettinger – Hull og riss der radon trenger inn.
  3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 15. april.

Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht Statens stråleverns anbefalinger.
Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er også ihht Statens stråleverns anbefalinger om radonmåling i bolig.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.

Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

Hva er sporfilm radonmåling?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta.

Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men det er viktig å måle like lenge for å få en årsmiddelverdi. 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.

Det er ofte veldig upraktisk og kostbart å måle borettslag med digitale målere. Vår anbefaling er at det benyttes sporfilmer for å få en oversikt. Kontakt oss gjerne for å finne riktig måler til ditt formål.

  • målinger i henhold til Strålevernets strenge krav

  • befaringer for å kartlegge behov

  • spesialist på tiltak i borettslag

Kontakt oss i dag

5 + 2 = ?