Radon i skoler, barnehager og utleiebolig

Det er et eget regelverk som regulerer radon i utleieboliger, barnehager og skoler – enten eieren er privat eller offentlig. Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og har god erfaring med offentlige kunder, private eiere og forskjellige former for utleieboliger.

Strenge regler for de som har ansvar for andre

Myndighetene prioriterer å beskytte de som ikke kan velge selv. Strålevernforsikriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger og DSA ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) kan sanksjonere hvis man ikke følger forskriftene.

Vi opplever at de fleste av kundene våre ønsker ta vare på sine leietakere, pasienter, elever, ansatte og barn.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

Er radonnivåene over 100 Bq/m³ er de over tiltaksgrensen. Da skal tiltak settes i gang for å senke nivåene.

For å finne riktige tiltak utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. I stedet for å tynne ut radon som har kommet inn i bygget, er våre tiltak utformet slik at vi fjerner radongassen før den kommer inn i bygget.

Effektive løsninger for store og små

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! DSA ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Radonkjeden er vant med å jobbe langsiktig med store aktører. Vi har mange kommuner og store næringsaktører på kundelisten. Vi hjelper også mindre bedrifter med å oppfylle sine HMS-krav. Ingen kunder er for store eller små for oss.

Hvordan gå frem?

Trinn 1 – Undersøkende radonmåling

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre målinger av høyeste kvalitet. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og lager en komplett vedlikeholdsplan for videre radonarbeid i borettslaget.

Slik beregner du antall målepunkter i skoler, barnehager og utleieboliger

1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis – ca. 1 målepunkt per 150 m2. Kontakt oss gjerne for å få hjelp til å beregne antall. Vår målesjef har 40 års erfaring med måling av radon.

Trinn 2 – Målinger

Målinger er et begrep som brukes i bygg som ikke er boliger. Først utføres TRINN 1 – målinger som beskrevet over. Hensikten med TRINN 2 – målinger er å finne radonnivået i brukstiden. TRINN 2 er også praktisk for å vurdere om ventilasjonsanlegget kan brukes som et tiltak for å senke radonnivåene.

Trinn 3 – Kontrollmåling

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien.

Ting du kanskje lurer på?

Hva gjør jeg dersom radonnivåene er for høye?

Dersom målingen viser nivåer over 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000, må du sørge for at det blir gjort tiltak for å få nivåene ned.
Radonnivåene skal uansett aldri overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Denne verdien er høyeste tillatte radonnivå etter at dokumenterte og egnede tiltak er gjennomført.

Kan vi bruke ventilasjonsanlegget til å senke radonnivåene?

I noen tilfeller kan man bruke ventilasjonsanlegget i kombinasjon med TRINN 2 -målinger til å senke radonnivåene i brukstiden.
Generelt er radonreduserende tiltak med ventilasjonsanlegget svært energikrevende og kostnadsdrivende.

Må vi måle på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet krever kartlegging. Dette gjøres ved hjelp av TRINN 1 og TRINN 2 – målinger.
Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, folkehelseloven og plan- og bygningsloven med forskrifter.
Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.
1. Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene på.
2. Tettinger – Åpninger der radon trenger inn tettes.
3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 15. april.
Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefalinger.
Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.
Det kan måles kortere ved TRINN 2 – måling.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er ihht DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefalinger om radonmåling i bolig

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.
Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³

Hva er sporfilm radonmåling?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta.
Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men det er viktig å måle like lenge for å få en årsmiddelverdi. 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.
De billigste målere gir ikke en målerapport til f.eks. kommunen for utleietillatelse. Kontakt oss gjerne for å finne riktig måler til ditt formål.