Radon i næringsbygg og på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er et av de stedene man oppholder seg flest timer i døgnet, noe som gjør radonproblematikken like aktuell her som i hjemmet. Radon på arbeidsplassen er regulert av arbeidsmiljøloven og underlagt Arbeidstilsynet. Unntaket er skoler og barnehager som er regulert av strålevernforskriften og underlagt DSA. Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og har god erfaring med offentlige kunder, private eiere og forskjellige former for næringsbygg.

Legg til rette for en radonTRYGG arbeidsplass 

Det anslås at ca. 50 nordmenn hvert år får lungekreft som følge av radon på arbeidsplassen. Arbeidsgivere bør ta vare på sine ansatte ved at de kartlegger radon på sin arbeidsplass. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for en radonTRYGG arbeidsplass.

I arbeidsmiljø hvor arbeidstakere kan bli eksponert for radon, skal arbeidsgiver sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering. Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået i arbeidslokalene, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen.

Arbeidstilsynet

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

Er radonnivåene over 100 Bq/m³ skal tiltak settes i gang for å senke nivåene. For å finne riktige tiltak utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet.

Har du målt høye nivåer kan du sende oss disse for hjelp til å tolke.

Effektive løsninger for store og små

Radonkjeden er vant med å jobbe langsiktig med store aktører. Vi har mange kommuner og store næringsaktører på kundelisten. Vi hjelper også mindre bedrifter med å oppfylle sine HMS-krav. Ingen kunder er for store eller små for oss.

Våre løsninger baserer seg på hva som fungerer best. Radonbrønner og radonsug er som oftest de mest effektive tiltakene og våre tiltak har senket radonnivået til under grenseverdien i 95% av våre installasjoner! DSA ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefaler radonbrønn som sikreste måte til å få effektiv reduksjon av radonnivåene. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Vi senket radonnivåene til under grenseverdien i et næringsbygg på hele 23 000 m²

Hvordan gå frem?

TRINN 1

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet )strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Målingene skal gjøres over 2 måneder i vinterhalvåret. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og lager en komplett vedlikeholdsplan for videre radonarbeid.

Slik beregner du antall målepunkter i næringsbygg og på arbeidsplassen
1 stk sporfilm i hvert oppholdsrom i etasje med bakkekontakt. I de to neste etasjene kan rom plukkes på stikkprøvebasis – ca. 1 målepunkt per 150 m². Kontakt oss gjerne for å få hjelp til å beregne antall.

Målinger

TRINN 2

Målinger er et begrep som brukes i bygg som ikke er boliger. Først utføres trinn 1-målinger som beskrevet over. Hensikten med trinn 2-målinger er å finne radonnivået i brukstiden. Trinn 2 er nødvendig for å beregne radonnivåer i brukstiden der trinn 1-måling har vist årsmiddelverdi høyere enn 100 Bq/m³.

Målinger

MÅLINGER ETTER TILTAK

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien.

Kan vi bruke ventilasjonsanlegget til å senke radonnivåene?

Med trinn 2-målinger finner man radonnivået i brukstiden. Når dette ikke er tilstrekkelig lavt, må det gjøres ytterligere tiltak. Å bruke ventilasjonsanlegget utover normal driftstid, er svært energikrevende og kostnadsdrivende og bør ikke benyttes som tiltak mot radon.

Må vi måle på arbeidsplassen?

Arbeidstilsynet krever kartlegging. Dette gjøres ved hjelp av trinn 1 og trinn 2-målinger.
Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, folkehelseloven og plan- og bygningsloven med forskrifter.
Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.
1. Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene på.
2. Tettinger – Åpninger der radon trenger inn tettes.
3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvåret – fra 15. oktober til 15. april.
Kortere måletider gir ikke årsmiddelverdi ihht DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefalinger.
Korttidsmålinger med spesielle sporfilmer eller elektroniske målere kan benyttes til å indikere om utførte tiltak fungerer.
Det kan måles kortere ved trinn 2-måling.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er ihht DSAs ( Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ) anbefalinger om radonmåling i bolig.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.
Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

Hva er sporfilm radonmåling?

En sporfilm registrerer strålingspartikler fra radon i lufta.
Radon er en radioaktiv gass og sender ut alfapartikler. Disse partiklene lager spor i en sporfilm.

Er digitale/elektroniske målere like gode som sporfilm?

Ja, men det er viktig å måle like lenge for å få en årsmiddelverdi. 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.
De billigste målere gir ikke en målerapport til f.eks. kommunen for utleietillatelse. Kontakt oss gjerne for å finne riktig måler til ditt formål.