Oppdatering av veiledningsteksten når det gjelder radontiltak i nye bygg

I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10 er gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten for radon.

Les alle endringene her:

 http://www.dibk.no/Documents/Byggeregler%20p%c3%a5%20ett%20sted/TEK_endringer_131001.pdf