Iverksetter tiltak mot radon i idrettshall

Det er foretatt målinger av radonverdier i Bøneshallen. De viste at på dag- og kveldstid når anlegget har vært i bruk og ventilasjonsanlegget på, har nivåene vært akseptable i forhold til de anbefalte verdiene til Statens strålevern.

Nattestid har imidlertid nivåene vært forhøyet og over grensen for hva Statens strålevern anbefaler.

Disse forhøyede verdiene har oppstått mens ventilasjonsanlegget har vært avslått.

Les hele saken:

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice/8707/article-99760