Radonmåling

160 000 bolighus ligger i høyrisikosone for radon

NRK melder om at over 10 % av alle norske boliger ligger i et område som har høy aktsomhet for radon. Det betyr at over en halv million av innbyggerne som bor i disse områdene daglig utsettes for den radioaktive gassen, som i verste fall kan medføre lungekreft.

Videre melder NRK om at opp mot halvparten av befolkningen i Kristiansand bor i område med høy radonfare og at befolkningen ikke er tilstrekkelig informert. Kristiansands kommuneoverlege forteller at de vil ta ansvar for å informere innbygerne og hvordan de kan gjøre radonmåling, hvor de kan kjøpe sporfilm for radonmåling og hva slags tiltak mot radon som kan gjøres.

Direktøren i Statens strålevern, Ole Harbitz, forteller at dette er et folkehelseproblem og hans råd er klart – alle som bor i bolig nær bakken bør måle. Og gjøre noe med det, hvis nivået er for høyt.

Se innslaget fra Dagsrevyen og artikkel her: http://www.nrk.no/fordypning/mange-norske-bolighus-i-omrader-med-hoy-radonfare-1.12425861

Radonmåling

Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø

Etter at Statens strålevern og NGU publiserte nye aktsomhetskart for radon har NRK laget en analyse av kartene. NRKs analyse er en undersøkelse av hvor mange hus bolighus som er i områder med høy aktsomhet og hvor mange mennesker som faktisk bor i områdene. Det er også mulig å søke om man bor i et område som er spesielt utsatt.

Aktsomhetsgradene er definert slik:

  • Særlig høy: En egen klassifisering for områder med alunskifer i berggrunnen, en bergart som gir særlig stor fare for radon.
  • Høy: Statistisk beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.
  • Moderat til lav: Lavere fare for radon i inneluft i boliger.
  • Usikker: Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav.

Se NRKs artikkel her: http://www.nrk.no/fordypning/sjekk-radonfaren-i-ditt-naermiljo-1.12426583

Radonmåling

Heradshuset i Aurland åpner igjen etter høye radonnivåer

Heradshuset i Aurland ble stengt etter at svært høye radonnivåer ble påvist ved radonmåling. Bygget blir brukt som arbeidsplass for diverse næringsaktører i Aurland, blant annet huser det turistinformasjon og utstillinger.

Heradshuset ble stengt 4. juni og Radonkjeden fikk oppdraget med å senke radonnivåene. Allerede den 10. juni var Radonkjeden på plass og installerte radonreduserende tiltak. Det ble gjort elektroniske målinger ved installasjon av tiltakene, noe som påviste en sterk reduksjon i radonnivåene.

For sikkerhets skyld holdt Heradsshuset stengt til de kunne se at radonbrønner gav lave radonnivåer. Bygget ble gjenåpnet den 19. juni etter at man var trygge på at tiltakene fungerte tiltsrekkelig.

Aurland kommune – Heradshuset stenger.

Aurland kommune – Radontiltak gir gode resultater.

Aurland kommune – Heradshuset åpner igjen.

Bilde: «Aurland 03» av Selmer van Alten from Rotterdam, Netherlands – Aurland. Lisensiert under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aurland_03.jpg#/media/File:Aurland_03.jpg
Radonmåling

Økt fare for radon og lungekreft i Namdal

Høye uranverdier i Namdal kan gi økt fare for radon og lungekreft, melder NGU (Norges Geologiske Undersøkelse).

NGU, som har undersøkt grunnforholdene i store deler av landet for blant annet urannivåer forteller at når uran brytes ned i jordskorpa vil denne prosessen danne en usynlig og radioaktiv gass, som stiger opp fra bakken og dermed kan trenge inn i husene våre. Gassen det er snakk om er radon, som er den viktigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, i følge WHO (Verdens Helseorganisasjon). Det er anslått at gassen forårsaker 300 dødsfall i året på landsbasis.

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. Alle boliger bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Les hele artikkelen her:

http://www.ngu.no/nyheter/hoye-uranverdier-i-namdal-kan-gi-okt-fare-radon-og-lungekreft

Radonmåling

Tysvær kommune tar grep med tiltak mot radon

Tysvær kommune er utsatt for radonstråling og kommunen tar nå grep for å få kontroll på problemet.

Flere deler av Vestlandet er utsatt for radonstråling og Tysvær er i et område hvor det er funnet mange høye nivåer etter radonmåling.

Tysvær har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid og har fått hjelp til å få bukt med de høye nivåene. De har utført radonreduserende tiltak i mange offentlige bygg.

Et av eksemplene på tiltak mot radon er en såkalt radonbrønn.

Les artikkelen fra Tysvær Bygdeblad her:

http://tysver-bygdeblad.no/2015/05/07/kommunen-tar-grep/

Radonmåling

Råteskader og høye radonnivåer kan bli dyrt. Det ble det for denne kjendisen.

Komiker Bård Ylvisåker og Protector Forsikring fikk trøbbel med boligsalget etter det ble oppdaget råteskader og høye radonmålinger, melder Dagens Næringsliv.

Bård Ylvisåker ble saksøkt av den nye eieren etter å ha solgt en bolig i Oslo og partene kom til slutt til enighet og inngikk forlik denne uken.

 

Les saken hos Dagens Næringsliv her:

http://www.dn.no/privat/eiendom/2015/05/08/1829/Bolig/betalte-seg-ut-av-boligrettssak

Radonmåling

Tysvær jakter på radonspøkelset

Radonspøkelse

Tysvær Bygdeblad rapporter om høye nivåer av radon. Kommunen har tatt grep og skremmer bort spøkelset med tiltak sammen med Radonkjeden.

Les artikkelen her:

http://tysver-bygdeblad.no/2015/05/07/radonspokelse/

Radonmåling

Ny teknisk godkjenning fra SINTEF for radonbrønn

Vi bruker Radonors brønnelementer til vår radonbrønn. Radonor AS har nå fått fornyet SINTEF Teknisk Godkjenning for sin radonbrønn. Godkjenningen gjelder alle dimensjoner av brønnen.

Alle dimensjonene har gjennomgått prøving hos SINTEF Byggforsk i Oslo. Brønnenes kapasitet i form av trykktap som funksjon av luftmengde er målt i laboratoriet. I tillegg er det nå gjort en omfattende vurdering av miljømessige forhold som for eksempel påvirkning på jord og
grunnvann. Årlig inspeksjon og gjennomgang av rutiner og kvalitetssystem på produksjonsstedet  er en del av godkjenningen.
Godkjenningen er blant annet en dokumentasjon på at brønnen kan benyttes til å oppfylle §13-5 i TEK 10. Ved siste revidering av Byggforskseriens anvisning 520.706 ”Sikring mot radon ved nybygg”, er det nå tatt inn veiledende dimensjoneringsregler for radonbrønner på store grunnflater.

– Godkjenningen gjelder for alle radonbrønner fra dimensjon Ø125 til Ø200, sier Karianne Solheim i Radonor AS.

Les hele nyhetssaken her: http://www.bygg.no/article/1232035

http://radonor.no

http://sintef.no

Radonmåling

Nesodden kommune – Sjekk radonnivået i huset ditt.

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass.

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus,husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Les hele nyhetssaken her:

http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?AId=3302&MId1=14007

Photo By Akershus Venstre (Nesodden – ferge) [CC BY-SA 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Radonmåling

Ber namdalingene sjekke husene sine for radongass

Les hele nyhetssaken her:

http://www.t-a.no/nyheter/article10632479.ece